Visions & Goals

(English text on page 2)

Το Συμβολιο Απδημου Ελληνισμο (Σ.Α.Ε.), Συνταγματικ κατοχυρωμνο ργανο (ρθρο 108 παρ. 2 του Συντγματος), με σημαντικο σταθμος στην πορεα απ την δρυση του το 1995, προχωρε με μεθοδικτητα στην υλοποηση συγκεκριμνων στχων, μετ την 6η Τακτικ Συνλευση το Δεκμβριο του 2006 και με δεδομνη τη στριξη της Ελληνικς Πολιτεας (Νμος υπ’ αριθμ. 3480/2006, που ορζει την Οργνωση, τη λειτουργα και τις αρμοδιτητες του Σ.Α.Ε.

ΟΡΑΜΑ

  • Να ενσει και να προβλλει τον Ελληνισμ, στε να καταστε μια σημαντικ δναμη επιρρος αν τον κσμο.
  • Να υποστηρξει τις προσπθειες των Ελλνων για την κλυψη των αναγκν τους και τη βελτισει της οικονομικς, κοινωνικς και πολιτικς τους θσης.
  • Να εμπνεσει και να προσελκσει τους Φιλλληνες αν την υφλιο.
  • Να συμβλει στην περεταρω ανπτυξη και σσφιγξη των σχσεων των χωρν διαμονς των απδημων και ομογενν Ελλνων με την Ελλδα.

ΡΟΛΟΣ

Βασικ ρλος του ΣΑΕ εναι η προσγγιση Ελλνων της Διασπορς και η δημιουργα μιας παγκσμιας Δικτωσης, με στχο το σχεδιασμ και την υλοποηση προγραμμτων προς το συμφρον της Ομογνειας, και η μεταφορ τους, ως Γνωμοδοτικ και Συμβουλευτικ ργανο, προς την Ελληνικ Πολιτεα. Στο πλασιο αυτ βασικ μλημα εναι η εισγηση συνολικν, βισιμων λσεων, που θα επιφρουν «προστιθμενη αξα» και «αντισταθμιστικ οφλη» στην Ελληνικ Πολιτεα και τον Ελληνισμ γενικτερα.

Τα Συντονιστικ Συμβολια, ισχυροποιημνα μσω του Νμου περ ΣΑΕ, αναλαμβνουν ντονη δραστηριτητα, στε να αποτελσουν δαυλο μεταφορς των αιτημτων της βσης προς το Προεδρεο για ουσιαστικ επεξεργασα και τελικς μεταφορς τους στην Ελληνικ Πολιτεα.

Με την εμπειρα που χει αποκτσει το ΣΑΕ καλεται να προχωρσει στη δημιουργα ενς καθορισμνου και βισιμου πλαισου, που θα εκπροσωπονται αννταχτες ομδες αποδμων. Επιτακτικ η ανγκη χαρτογρφησης τσο των Αποδμων, που ανκουν στις οργανσεις, σο και των μη ενταγμνων.

Η μεγαλτερη αντιπροσωπευτικτητα του Απανταχο Ελληνισμο θα υλοποιηθε με βασικ προπθεση τι το ΣΑΕ δεν ρχεται να επικαλψει να αντικαταστσει τις Ομοσπονδες, Κοιντητες, Συλλγους και λλες οργανσεις στο χρο της Ομογνειας, αλλ να λειτουργσει εισηγητικ και υποστηρικτικ τσο προς την Βση του, σο και προς το Υπουργεο Εξωτερικν- Γενικ Γραμματεα Απδημου Ελληνισμο και λλους συναρμδιους φορε της Ελληνικς Πολιτεας.

Η μεγαλτερη πρκληση, αλλ και ο βασικς στχος του ΣΑΕ εναι η συνεργασα, η υποστριξη και η συννωση της Ομογνειας σε να παγκσμιο εππεδο, στε ο Ελληνισμς να αποκτσει ακμη περισστερη δναμη. Η συνεργασα αυτ μπορε να συμβλει ιδιατερα στην προβολ προγραμμτων πως: προγρμματα για την προβολ των Εθνικν Θεμτων, την Επιχειρηματικ Δικτωση ανμεσα σε Ελληνικς Επιχειρσεις αν τον κσμο και την Ελλδα, την προβολ προγραμμτων ανταλλαγν Καθηγητν και Φοιτητν, την οργνωση μαθημτων Ελληνικς Γλσσας με τη χρση σγχρονων τεχνολογιν κ.α.

ΣΤΟΧΟΙ

Την τετραετα 2007-2010, οι στχοι που θτονται ως προτεραιτητα εναι οι ακλουθοι:

1. Πλρης ενεργοποηση του Συμβουλευτικο, Γνωμοδοτικο, Υποστηρικτικο και Διεκδικητικο ρλου του Οργανισμο

2. Ουσιαστικ αντιπροσωπευτικτητα του Απανταχο Ελληνισμο στο πλασιο του ΣΑΕ

3. μεση δραστηριοποηση και συμμετοχ της Νεολαας

4. Οικονομικ αυτοδυναμα του ΣΑΕ

5. Καθορισμς συγκεκριμνων συνεργασιν και δρσεων για την σκηση του υποστηρικτικο ρλου του ΣΑΕ στα Εθνικ Θματα

6. Ανπτυξη δρσεων με κεντρικος ξονες την Παιδεα, την Νεολαα, την Επιχειρηματικτητα και τον Πολιτισμ.

Για την επτευξη των στχων αυτν το Προεδρεο του ΣΑΕ, με βασικ γνμονα τις πραγματικς ανγκες και τα αιτματα της βσης του Απανταχο Ελληνισμο, αναλαμβνει τη μεθοδικ καταγραφ προβλημτων, εισηγσεων, προτσεων των Μελν του ΣΑΕ και του Απδημου Ελληνισμο γενικτερα κατ περιοχ, με δαυλο επικοινωνας τους Συντονιστς και τα Συντονιστικ Συμβολια.
 


Omileite Ellinika

 

Ktimatologio

Ktimatologio

Hellenic Fires

 

SAE and Special Olympics